e

(il)

he

Etimologio: kwasilexi - Putunhwa (呃 “e”), Englisa (eh, er), Doycisa (äh), Espanisa (eh), Pilipinasa, Hangusa (어 “eo”), Rusisa (эм “em”), Niponsa (え “e”) ji maxya

Vortlistoj: intrelogalexi