wangu

reĝo, reĝino, monarko; reĝi (sur)

Etimologio: Putunhwa (王 “wáng”), Hangusa (왕 “wang”)

Vidu ankaŭ: femwangu, manwangu, wangubeze, wangudom, wangukrasi, wanguya

Vortlistoj: politi