Vortlistoj

petra

roko, ŝtono

almasi
diamanto
ametisto
ametisto
andesita
andezito, andesito
ardwazi
ardezo
basalto
bazalto
cakmake
siliko
caku
kreto
dyorita
diorito
granito
granito
opal
opalo
peridotu
peridoto
rubin
rubeno
topazi
topazo
yexim
jado
zumrudi
smeraldo