dahabu

Étymologie : Arabisa (ذهب “dahab”), Swahilisa (dhahabu)

Voir aussi dahabukolordo, dahabuli.

[Texte encore non traduit]Vocabulary tags: kimikali monolari