Boroyen

(n)

Boro, Bodo (person)

Etymology: Boro + -yen