Cungwo

(n)

China

Etymology: Putunhwa (中国 “zhōngguó”), Hangusa (중국 “jung-gug”), Niponsa (中国 “chūgoku”), Vyetnamsa (Trung Quốc)

See also: Cungwoli, Cungwoyen

Vocabulary Lists: dexa