Cungwoyen

(b)

Chinese

Etymology:

Cungwo + -yen