Komori

(n)

Comoros

Etymology: Komorisa (Komori)

See also: Komorili, Komorisa, Komoriyen

Vocabulary Lists: dexa