Polska

(n)

Poland

Etymology: Polskasa (Polska)

See also: Polskali, Polskasa, Polskayen

Vocabulary Lists: dexa