Polska

n Poland

Etymology: Polish (Polska)

See also: Polskali, Polskasa, Polskayen

Vocabulary tags: dexa