Rusiyen

(n)

Russian (person)

Etymology: Rusi + -yen