adilya

(n)

fairness, justice

Antonyms: posadilya, nenadilya

Etymology: adil + -ya