alimyen

n teacher, instructor

Etymology: alim + -yen

Vocabulary tags: eskolya