alimyen

(n)

n teacher, instructor

Etymology: alim + -yen

Vocabulary Lists: eskolya