alimyen

(n)

teacher, instructor

Etymology: alim + -yen

Vocabulary Lists: eskolya