antili

(t)

opposing; opposingly

Antonym: proli

Etymology: anti + -li