brilameli

(t)

resplendent, shiny

Etymology: brila + meli