awtoritafil

(t)

authoritarian; authoritarianly

Etymology: awtorita + -fil