baytu

(n)

house

Etymology: Arabisa (بيت “bayt”), Ivrisa (בית “bayt”), Indonesisa (bait)

See also: daybaytu, lilbaytu, xabahubaytu