bimaryendom

(n)

hospital

Synonym: hospital

Etymology: bimar + -yen + -dom