biodoyanya

(n)

biodiversity

Etymology: bio + doyanya