biotekno

(n)

biotechnology

Etymology: bio + tekno