somno

n/v.intr sleep

Etymology: Englisa (insomnia), Fransesa (insomnie, sommeil), Portugalsa (sono), Espanisa (sueño, insomnio), Rusisa (сон “son”), Niponsa (睡眠 “suimin”)

See also: nensomno, somnobao, somnodom, lilsomno, xorsomno, somnone, somnopeldo