coteya

(n)

shortness

Antonym: gaoya

Etymology: cote + -ya