daykotorya

(n)

filth

Etymology: day- + kotor + -ya