daysoksu

(b)
 

stocking

Etymology:

day- + soksu
day-
(lfik)  big, large, much, loud
soksu
(b)  sock

Rhyming Words not Ending in soksu

: adresu alosu asuransu awmotsu bansu bisu bortokaljusu censu cipresu darsu densu etesu exnafasu funsu gipsu glasu hinsu hosu hu dasu imisu innafasu jinsu jusu kesu matrasu misu motsu moysu musu nafasu netopostali adresu nilsu okobisu orewaksu otosu putojusu rensu riadresu samasu sesu simensu su susu tesu tosu uyusu vaysu waksu xosu yusu [+]

Rhyming Words not Ending in soksu

:
adresu
(b.oj)  address; address (mail)
alosu
(t)  somebody else's, someone else's
asuransu
(b)  insurance
awmotsu
(b.oj)  erase
bansu
(t)  somebody's, someone's
bisu
(t)  compulsory, mandatory, indispensable, essential, which must be done
bortokaljusu
(b)  orange juice
censu
(t)  mature; maturely
cipresu
(b)  cypress, Cupressaceae
darsu
(b)  lesson, class
densu
(su s)  that one's
etesu
(su s)  their
exnafasu
(b.nenoj)  exhalation; exhale
funsu
(b)  fountain
gipsu
(b)  gypsum, plaster (of Paris)
glasu
(b)  glass (drinking), cup
hinsu
(su s)  this one's
hosu
(b)  lake
hu dasu
(su s)  subordinate clause: whose, of whom, of which
imisu
(su s)  our
innafasu
(b.oj)  inhalation; inhale
jinsu
(b)  (pair of) jeans
jusu
(b)  juice
kesu
(su s)  whose
matrasu
(b)  mattress
misu
(su s)  my
motsu
(b.oj)  friction; rub
moysu
(su s)  everybody's, everyone's
musu
(b)  elk, moose, Alces
nafasu
(b.oj)  breath; breathe
netopostali adresu
(b)  email address
nilsu
(su s)  nobody's, no one's
okobisu
(t)  must-see
orewaksu
(b)  earwax, cerumen
otosu
(su s)  their
putojusu
(b)  grape juice
rensu
(su s)  one's
riadresu
(b.oj)  forward (mail)
samasu
(su s)  the same person's
sesu
(su s)  her own, his own, one's own
simensu
(b)  siemens, S
su
(par)  marks the genitive case
susu
(b.oj)  suck; suck
tesu
(su s)  her, his, its
tosu
(su s)  its (belonging to it)
uyusu
(su s)  your (pl. you)
vaysu
(b)  vise, vice (tool)
waksu
(b)  wax
xosu
(t)  few, (a) little, (a) little bit (of)
yusu
(su s)  your