exnafasu

 

exhalation ; exhale

Antonym:

innafasu

Etymology:

ex- + nafasu
ex-
(lfik)  ex-, extra-, out
nafasu
(b.oj)  breath; breathe

Rhyming Words not Ending in nafasu

: adresu alosu anisu asuransu awmotsu bansu bisu bortokaljusu censu cipresu cipsu darsu daysoksu densu etesu funsu gipsu glasu hinsu hosu hu dasu imisu jinsu jusu kesu lilsoksu matrasu misu motsu moysu musu netopostali adresu nilsu okobisu orewaksu otosu putojusu rensu riadresu samasu sesu simensu soksu su susu tesu tosu uyusu vaysu waksu xosu yusu [+]

Rhyming Words not Ending in nafasu

:
adresu
(b.oj)  address; address (mail)
alosu
(t)  somebody else's, someone else's
anisu
(b)  anise, Pimpinella anisum
asuransu
(b)  insurance
awmotsu
(b.oj)  erase
bansu
(t)  somebody's, someone's
bisu
(t)  compulsory, mandatory, indispensable, essential, which must be done
bortokaljusu
(b)  orange juice
censu
(t)  mature; maturely
cipresu
(b)  cypress, Cupressaceae
cipsu
(b)  chip(s), crisp(s)
darsu
(b)  lesson, class
daysoksu
(b)  stocking
densu
(su s)  that one's
etesu
(su s)  their
funsu
(b)  fountain
gipsu
(b)  gypsum, plaster (of Paris)
glasu
(b)  glass (drinking), cup
hinsu
(su s)  this one's
hosu
(b)  lake
hu dasu
(su s)  subordinate clause: whose, of whom, of which
imisu
(su s)  our
jinsu
(b)  (pair of) jeans
jusu
(b)  juice
kesu
(su s)  whose
lilsoksu
(b)  ankle sock
matrasu
(b)  mattress
misu
(su s)  my
motsu
(b.oj)  friction; rub
moysu
(su s)  everybody's, everyone's
musu
(b)  elk, moose, Alces
netopostali adresu
(b)  email address
nilsu
(su s)  nobody's, no one's
okobisu
(t)  must-see
orewaksu
(b)  earwax, cerumen
otosu
(su s)  their
putojusu
(b)  grape juice
rensu
(su s)  one's
riadresu
(b.oj)  forward (mail)
samasu
(su s)  the same person's
sesu
(su s)  her own, his own, one's own
simensu
(b)  siemens, S
soksu
(b)  sock
su
(par)  marks the genitive case
susu
(b.oj)  suck; suck
tesu
(su s)  her, his, its
tosu
(su s)  its (belonging to it)
uyusu
(su s)  your (pl. you)
vaysu
(b)  vise, vice (tool)
waksu
(b)  wax
xosu
(t)  few, (a) little, (a) little bit (of)
yusu
(su s)  your