dentamedisyen

(n)

dentist

Etymology: denta + -medis + -yen