duabioyen

(b)

amphibian

Etymology:

dua + bioyen