duatyan

(b)

colon (punctuation)

Etymology:

dua + tyan