kanho

 

nursing ; nurse

Vocabulary Lists:

medis, profesi

Etymology:

Derived Words:

kanhoyen [+]

Derived Words:

kanhoyen
(b)  nurse

Rhyming Words not Ending in kanho

: gwaho kweho ruho soho xanho yoho [+]

Rhyming Words not Ending in kanho

:
gwaho
(b)  parenthesis, parentheses
kweho
(t)  merry, cheerful; merrilly, cheerfully
ruho
(b)  spirit, soul
soho
(t)  reciprocal, reciprocally, each other
xanho
(b)  coral
yoho
(b.oj)  temptation; tempt