koncun

(n)

insect, bug

Etymology: Putunhwa (昆虫 “kūnchóng”), Hangusa (곤충 “gonchung”), Niponsa (昆虫 “konchū”), Vyetnamsa (côn trùng)

See also: koncunlogi, koncunlogiyen

Vocabulary Lists: hewan