kos

(p)

because of, due to, for

Etymology: Am oko kosa.

See also: koski, kosya, kosya ki