kos

(p)
 

because of , due to , for

Etymology:

See

.

Derived Words:

koski kosya kosya ki [+]

Derived Words:

koski
(l)  because, since
kosya
(b.oj)  is because of, is due to
kosya ki
(jm l)  is because

Rhyming Words not Ending in kos

: albatros kaos kipros opos [+]

Rhyming Words not Ending in kos

:
albatros
(b)  albatross
kaos
(b)  chaos
kipros
(su n)  Cyprus
opos
(t)  opposite; oppositely