kos

(p)

prep because of, due to, for

Etymology: Am oko kosa.

See also: kosya ki, koski, kosya