kwasilexi

n onomatopoeia

Etymology: kwasi + -lexi

Vocabulary tags: gramati