Mitilali

(t)

(of) Mithila

Etymology: Mitila + -li