noli

(t)

negative; negatively

Etymology: no + -li