noya

negation; say no (to), negate, deny

Etymology: no + -ya