oro

(m)

adv either

Etymology: Am oko or.

See also: oroojetoli