or

(l)

or

Etymology: Englisa (or), Doycisa (oder), Espanisa (o), Pilipinasa (o), Italisa (o, od), Rumanisa (ori), Ivrisa (אוֹ “'o”)

See also: (fe) ner or teli xaya, lefe or fe, max or min, maxmo or minmo, oro