privatoya

(b)
 

privacy

Etymology:

privato + -ya
privato
(t)  private; privately
-ya
(b xfik)  abstract nouns

Rhyming Words not Ending in -ya

: ansya antidokya asosya aya bamya boya burroya dingya dishadya dokya dunya eya hadya haleluya haya iya kenya kesadiya labya malarya medya oya papaya paya piranya radya roya rupaya soya tibya tortiya uya [+]

Rhyming Words not Ending in -ya

:
ansya
(b)  anxiety; feel anxious
antidokya
(b.oj)  antidote
asosya
(b.oro)  association; associate
aya
(b)  letter a
bamya
(b)  okra
boya
(b)  buoy
burroya
(b.oj)  nightmare; have a nightmare, have nightmares
dingya
(b.oj)  definition, determination; define, determine
dishadya
(b.oj)  share
dokya
(b.oj)  poison, venom; poison
dunya
(su n)  Earth
eya
(b)  letter e
hadya
(b.oj)  gift, present; give as present
haleluya
(b)  hallelujah
haya
(su n)  Armenia
iya
(b)  letter i
kenya
(su n)  Kenya
kesadiya
(b)  quesadilla
labya
(b)  lip
malarya
(b)  malaria
medya
(b)  medium, media
oya
(b)  letter o
papaya
(b)  papaya
paya
(b.oj)  payment; pay (for)
piranya
(b)  piranha
radya
(b.oj)  ray, beam; radiate
roya
(b.oj)  dream; dream
rupaya
(b.oj)  repayment; repay
soya
(b)  soy, soybean, soya bean
tibya
(b)  shin, tibia
tortiya
(b)  tortilla
uya
(b)  letter u