puto

(n)

grape

Etymology: Putunhwa (葡萄 “pútáo”), Niponsa (葡萄 “budō”), Hangusa (포도 “podo”)

See also: putojusu, suheputo

Vocabulary Lists: fruta, yamxey