to

(pn)

it

Etymology: Putunhwa (他 “ta” 她 “ta”), Eslovakisa (to - hinto, to), Nepalsa (त्यो “tyo” - that)

See also: oto, etesu to, he aloto, he banto, he dento, he hinto, he keto, he moyto, he nilto, he samato, imisu to, ji max to, lefe dento, lefe to, misu to, tesu to, tosu ete, tosu oto, tosu te, tosu to, uyusu te , xafe dento, xafe to, yusu to, aloto, banto, dento, hinto, intre aloto, keto, moyto, nilto, otosu te, otosu to, samato, tosu