xafeplasilexi

n postposition

Etymology: xafe- + plasi + -lexi

Vocabulary tags: gramati