adresu

 

adreso ; adresi

Etimologio:

Kunmetitaj Vortoj:

adresulari beadresuyen netopostali adresu riadresu [+]

Kunmetitaj Vortoj:

adresulari
(b)  adresaro, adresliro
beadresuyen
(b)  adresato, adresito
netopostali adresu
(b)  retpoŝta adreso, retpoŝtadreso
riadresu
(b.oj)  plusendo; plusendi

Rimantaj Vortoj ne Finiĝintaj per adresu

: alosu anisu asuransu awmotsu bansu bisu bortokaljusu censu cipresu cipsu darsu daysoksu densu etesu exnafasu funsu gipsu glasu hinsu hosu hu dasu imisu innafasu jinsu jusu kesu lilsoksu matrasu misu motsu moysu musu nafasu nilsu okobisu orewaksu otosu putojusu rensu samasu sesu simensu soksu su susu tesu tosu uyusu vaysu waksu xosu yusu [+]

Rimantaj Vortoj ne Finiĝintaj per adresu

:
alosu
(t)  de iu alia, alies
anisu
(b)  anizo
asuransu
(b)  asekuro
awmotsu
(b.oj)  forviŝi, forskrapi, deskrapi
bansu
(t)  ies
bisu
(t)  deviga, enda, kiu devas esti; devige, ende
bortokaljusu
(b)  oranĝosuko
censu
(t)  matura; mature
cipresu
(b)  cipreso
cipsu
(b)  floko, ĉipso
darsu
(b)  leciono, klaso
daysoksu
(b)  ŝtrumpo(j)
densu
(su s)  ties
etesu
(su s)  ilia (de vivaj, personigitaj objektoj)
exnafasu
(b.nenoj)  elspiro; elspiri
funsu
(b)  fontano
gipsu
(b)  gipso; gipsi
glasu
(b)  glaso
hinsu
(su s)  ĉi ties, ties ĉi
hosu
(b)  lago
hu dasu
(su s)  subpropozicio: kies
imisu
(su s)  nia
innafasu
(b.oj)  enspiro, inhalo; enspiri, inhali
jinsu
(b)  ĝinzo, ĵinzo
jusu
(b)  suko
kesu
(su s)  kies
lilsoksu
(b)  ŝtrumpeto(j)
matrasu
(b)  matraco
misu
(su s)  mia
motsu
(b.oj)  froto; froti
moysu
(su s)  ĉies
musu
(b)  alko
nafasu
(b.oj)  spiro; spiri
nilsu
(su s)  nenies
okobisu
(t)  videnda; vidende
orewaksu
(b)  orelvakso, cerumeno
otosu
(su s)  ilia (neviva)
putojusu
(b)  vinbersuko
rensu
(su s)  onia
samasu
(su s)  de sama persono
sesu
(su s)  sia
simensu
(b)  simenso
soksu
(b)  ŝtrumpeto
su
(par)  -a (por pronomoj), -ies (por korelativoj) (esprimas posedon)
susu
(b.oj)  suĉado; suĉi
tesu
(su s)  lia, ŝia, ria
tosu
(su s)  ĝia
uyusu
(su s)  via (plurala)
vaysu
(b)  vajco
waksu
(b)  vakso, ciro
xosu
(t)  malmulta; malmulte (da), iomete (antaŭ verbo)
yusu
(su s)  via