aksento

(n)

akĉento

Etimologio: Englisa (accent), Espanisa (acento), Fransesa (acento), Rusisa (акцент “akcent”), Doycisa (Akzent), Indonesisa (aksen), Turkisa (aksan), Parsisa (اکسنت “aksent”)