to

(pn)

ĝi, ĝin (nek vivaĵo, nek persono)

Etimologio: Putunhwa (他 “ta” 她 “ta”), Eslovakisa (to - this, it), Nepalsa (त्यो “tyo” - that)

Vidu ankaŭ: aloto, banto, dento, etesu to, he aloto, he banto, he dento, he hinto, he keto, he moyto, he nilto, he samato, hinto, imisu to, intre aloto, ji max to, keto, lefe dento, lefe to, misu to, moyto, nilto, otosu te, otosu to, samato, tesu to, tosu, tosu ete, tosu oto, tosu te, tosu to, uyusu te , xafe dento, xafe to, yusu to, oto