boninsansim

(t)

humana; humane

Etimologio: bon- + insan + -sim