ajabuxey

(n)

peculiaridad, rareza

Etimología: ajabu + -xey