basa

idioma; comunicarse por medio del lenguaje

Etimología: Hindisa (भाषा “bash”), Telugusa (భాష “bhāṣa”), Indonesisa (Bahasa)

Véase también: basafilyen, basali, basalogi, basalogiyen, basatayti, basataytiyen, duabasali, duabasayen, globabasa, planibasa, plubasayen, sahaybasa, tigabasali, unbasali, unbasayen, -sa