bawlu

violencia; violar

Etimología: Putunhwa (暴力 “bàolì”), Vyetnamsa (bạo lực)

Véase también: bawlukrasi, bawlukrasiyen, bawlupul, daybawlupul, seksobawlu