cuyo

(t)

principal

Etimología: Putunhwa (主要 “zhǔyào”), Vyetnamsa (chủ yếu), Niponsa (主要 “shuyō”), Hangusa (주요 “juyo”)

Véase también: cuyoanjilyen, cuyoato, cuyoato fal, cuyoatoyen, cuyodolo, cuyoxaher, cuyoyam, cuyoyawxe