Nederi

(n)

Netherlands

Etymology: Nederisa (Nederland)

See also: Nederili, Nederisa, Nederiyen

Vocabulary Lists: dexa