Nederili

(t)

adj/adv Dutch

Etymology: Nederi + -li